Disclaimer.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.detentiedak.nl van Detentiedak. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Detentiedak zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Detentiedak niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Detentiedak garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Detentiedak wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Detentiedak. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, product en/of diensten door Detentiedak worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Detentiedak aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke website.

Informatie gebruik

Detentiedak behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Detentiedak of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Detentiedak behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.